O projekcie

Dom   >   O projekcie

Tło

Dlaczego rozpoczęliśmy ten projekt? Jakie potrzeby planujemy zaspokoić?

13 września 2016 r. Parlament Europejski przegłosował w Strasburgu rezolucję 2016/2017 w sprawie tworzenia na rynku pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, wspierania wysokiej jakości zatrudnienia i wspierania inteligentnej pracy jako podejścia do organizacji pracy. Od tego czasu liczba pracowników elastycznych, "tsunami telepracy" rośnie, znacznie się różni w UE-28 (czerwiec 2020 r.): Belgii (66%), Słowenii (33%), Francji (55%), Polsce (38%) i Szwecji (46%) [Eurofound MOP].

Na szczeblu krajowym wydano szereg przepisów, ale nie ma wątpliwości, że cyfrowa praca na odległość nigdy nie była tak gorącym tematem na całym świecie jak obecnie, ponieważ pandemia koronawirusa doprowadziła do największych masowych ćwiczeń, co miało znaczący wpływ na szanse na zatrudnienie i program równowagi między życiem zawodowym a prywatnym a stresem.

Grupą pracowników szczególnie dotkniętych tą nieoczekiwaną zmianą są starsi dorośli (w wieku 50+), cenne źródło talentów dla organizacji i firm na całym świecie. Przez dziesięciolecia pracy zawodowej pielęgnowali ważne doświadczenie zawodowe, umiejętności i wartości (lojalność, rzetelność, zaangażowanie, wysokie standardy relacji i silna etyka pracy), przyczyniając się do sukcesu i rozwoju swoich firm.

Ponieważ COVID-19 przyspieszył transformację cyfrową, niektórzy starsi pracownicy o niewystarczających umiejętnościach cyfrowych doświadczają dłuższych godzin pracy i negatywnego wpływu na ich zdrowie i samopoczucie. Niektóre z nich, które nie miały dostępu do wcześniejszych możliwości szkoleniowych w celu poprawy ich zdolności cyfrowych i zrozumienia, pozostały po złej stronie przepaści cyfrowej. Dlatego związana z pandemią i jednocześnie trwająca globalna transformacja cyfrowa jest dla nich stresującą zmianą postrzeganą często jako ryzyko dla ich rozwoju zawodowego i szans na zatrudnienie.

Boją się utraty pracy na 10-15 lat przed przejściem na emeryturę, boją się wymagać od pracodawców niezbędnych szkoleń, co czyni ich podatnymi na zagrożenia, ponieważ nie tylko tracą kontakt z nowym światem zawodowym, ale także zagrażają swojej przyszłości zawodowej i szansom na zatrudnienie.

Mimo że bardziej ekonomiczne i efektywne jest przeszkolenie obecnych pracowników 50+ w zakresie nowych umiejętności wymaganych do transformacji cyfrowej i pracy na odległość niż pozyskanie nowych pracowników wymagających większych zasobów i pieniędzy na szkolenie i nabywanie innych umiejętności warunkujących ich przyszłe wyniki zawodowe, wiele firm woli zatrudniać młodych pracowników, w pełni wyposażonych w kompetencje cyfrowe.

Projekt DIG-AGE+ powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników 50+ w zakresie podnoszenia kwalifikacji cyfrowych. Wyposażenie pracowników 50+ w niezbędne umiejętności cyfrowe jest obowiązkowe, aby zapewnić im szanse na zatrudnienie, wyniki zawodowe i dalszy rozwój.

Cele

Co chcemy osiągnąć realizując projekt?

Projekt ma na celu umożliwienie ludziom uczenia się na każdym etapie życia i skierowany jest zarówno do wykwalifikowanych specjalistów, jak i mniej doświadczonych pracowników w wieku 50 lat i starszych, w tym osób poszukujących zmiany zawodowej i nowych możliwości zatrudnienia.

Ponadto projekt ma na celu:

  • umiejętności cyfrowe poprzez opracowanie elastycznego środowiska uczenia się opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez zapewnienie specjalnych szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych niezbędnych do poprawy wyników zawodowych zgodnie z unijnymi ramami DigComp, takich jak umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów;
  • umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, w tym kreatywności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, poprzez wykorzystanie ram UE dla przedsiębiorstw oraz zapewnienie konkretnych treści i zasobów szkoleniowych;
  • umiejętności i kompetencje potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego, integracyjnego i równego podejścia do pracy, tak aby spełnić cele zrównoważonego rozwoju ONZ nr 4, 5 i 8 (Agenda 2030, 2015 r.) oraz kompetencje osobiste, społeczne i kompetencje w zakresie uczenia się (Rada UE, 2018 r.).

Realizacja

Jakie działania zamierzamy wdrożyć w projekcie?

Podnoszenie świadomości firm

Uświadomienie firmom wyzwań stojących przed ich starszą siłą roboczą i zachęcenie ich do zdefiniowania potencjalnych pracowników, którzy mogą znajdować się w takiej sytuacji (wykorzystanie analityki do wykrywania rozbieżności pracowników i definiowania lub kategoryzowania konkretnych luk w umiejętnościach cyfrowych). Przygotowanie firm do towarzyszenia starszym pracownikom w podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych.

Zmiana sposobu myślenia

Zachęcanie do otwartej postawy starszych pracowników i ich pracodawców, którzy będą w stanie rozpoznać potrzebę cyfrowego podnoszenia kwalifikacji, stworzyć możliwości szkoleniowe i skorzystać z odpowiedniej oferty szkoleniowej

Utrzymanie przyjaznego środowiska pracy dla seniorów

Zapewnienie przyjaznego środowiska pozwalającego starszym pracownikom na komfortowe upadki i uniknięcie niepotrzebnego stresu związanego z koniecznością podnoszenia kwalifikacji.

Zachęcanie i animowanie konsultacji z sektorami biznesu i wymian międzypokoleniowych:

  • Zaspokojenie potrzeb w zakresie szkoleń cyfrowych pracowników wyższego szczebla, w tym grupy pracowników wyższego szczebla znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • Wspieranie rozwoju zawodowego i integracji seniorów zapewniających im szanse na zatrudnienie
  • Zwiększenie niezależnej pracy na odległość oraz utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego starszych pracowników
  • Zwiększenie efektywności pracowników wyższego szczebla, wyników firm, a tym samym pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną, krajową i europejską
  • Promowanie innowacji jako nieodzownej części rozwoju zawodowego pracowników wyższego szczebla
  • Bewustmaking van de professionele integratie en ontwikkeling van oudere werknemers op de post-pandemische arbeidsmarkt en in de samenleving zelf, aangezien het verwerven van nieuwe vaardigheden het risico van professionele uitsluiting vermindert en de communicatie tussen de generaties bevordert (het overbruggen van de digitale kloof tussen de generaties)

Wyniki

Jakich rezultatów projektu i innych rezultatów oczekujemy od naszego projektu?

Badania źródeł wtórnych

Desk research mapujący aktualne profile zawodowe. Dogłębne analizy i ocena aktualnych potrzeb starzejącej się siły roboczej i firm. Wyniki tych badań zostaną opublikowane online.

Wirtualna platforma e-learningowa

E-learning virtual platform as a comprehensive model dedicated to both the ageing workforce and their employers. It will come out with an assessment tool useful for monitoring results and impacts of the proposed training on both direct target groups and indirect target groups (employers, managers, other workers and staff members), including impacts produced on MSMEs, with recorded encouraging effects on their digital transition.

Pakiet szkoleniowy

Pakiet szkoleniowy: przewodniki i materiały e-learningowe. Materiały szkoleniowe zostaną opracowane w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw i starzejącej się siły roboczej. Cała zawartość pakietu szkoleniowego będzie dostępna w 6 językach europejskich (EN, PL, FR, NL, SL, FI). Podręcznik zostanie również udostępniony przyszłym użytkownikom platformy internetowej.

Innowacyjne szkolenie online będzie oparte na modułach uczenia się (na odległość), które mogą pomóc poczuć się pewniej w korzystaniu z technologii i narzędzi ICT w pracy i pracować wydajniej. Proponowane treści i metodologie uczenia się będą interaktywne i innowacyjne.

Liczne studia przypadków i dobre praktyki zostaną uwzględnione w szkoleniu wraz z linkami do wysokiej jakości materiałów zewnętrznych, testów ewaluacyjnych i interesujących materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach innych odpowiednich projektów.

Niezależne moduły szkoleniowe pozwolą na niezależny schemat uczenia się. Oferowane będą również narzędzia samooceny przed i po module szkoleniowym, umożliwiające uczącym się pomiar postępów.

Przewodnik po firmie

Przewodnik firmowy wyjaśniający potrzeby i korzyści wynikające z podnoszenia kwalifikacji starzejącej się siły roboczej oraz zalety proponowanych szkoleń cyfrowych. Przewodnik przedstawi również europejskie studia przypadków i przykłady dobrych praktyk, statystyki; sugerować zewnętrzne materiały informacyjne; zaproponowanie ram metodologicznych służących poprawie umiejętności cyfrowych pracownika wyższego szczebla. Wszystko po to, aby wspierać lokalne i unijne MMŚP w dążeniu do podejścia opartego na zasobach w celu osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.