O projektu

domov   >   O projektu

Ozadje

Zakaj smo se lotili tega projekta? Katere potrebe bomo sledili?

Bilo je 13. septembra 2016, ko je Evropski parlament v Strasbourgu izglasoval Resolucijo 2016/2017 o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, spodbujanju kakovostnega zaposlovanja in podpiranju pametnega dela kot pristopa k organizaciji dela. Od takrat je pojavnost prilagodljivih delavcev, 'cunamija dela na daljavo', naraščala in se v EU28 (junij 2020) precej razlikuje: Belgija (66 %), Slovenija (33 %), Francija (55 %), Poljska (38 %) in Švedska (46 %) [Eurofound ILO].

Na nacionalni ravni so bili sprejeti številni zakoni, vendar ni dvoma, da delo na daljavo (in digitalizacija) še nikoli ni bilo tako vroča tema po vsem svetu kot danes, saj je pandemija koronavirusa privedla do njegove največje množične uveljavitve, ki je pomembno vplivala na zaposljivost in na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Skupina delavcev, ki se jih je ta nepričakovana sprememba še posebej dotaknila, so starejši odrasli (stari 50+), dragocen vir talentov za organizacije in podjetja po vsem svetu. V desetletjih svojega poklicnega delovanja so si pridobili pomembne poklicne izkušnje, veščine in vrednote (zvestoba, zanesljivost, predanost, visoki standardi odnosov in močna delovna etika), ki prispevajo k uspehu in razvoju njihovih podjetij.

Ker je COVID-19 pospešil premik v smeri digitalizacije, nekateri starejši delavci z nezadostnimi digitalnimi znanji in kompetencami doživljajo daljši delovni čas in negativne učinke na svoje zdravje in dobro počutje. Nekateri med njimi, ki prej niso imeli dostopa do ustreznih priložnosti za usposabljanje za izboljšanje svoje digitalne zmogljivosti in razumevanja, so ostali na napačni strani digitalnega razkoraka. Zato je s pandemijo povezan in hkrati trajajoči globalni digitalni prehod zanje stresna sprememba, ki jo pogosto dojemajo kot tveganje za njihov poklicni razvoj in zaposljivost.

Ker se bojijo, da bodo izgubili službo 10–15 let pred upokojitvijo, se bojijo zahtevati potrebno usposabljanje od delodajalcev, zaradi česar so ranljivi, saj ne le izgubijo stik z novim poklicnim svetom, ampak ogrožajo tudi svojo poklicno prihodnost in zaposljivost.

Čeprav je bolj ekonomično in učinkovito usposabljati sedanje zaposlene, starejše od 50 let, za nova znanja in spretnosti, ki so predpogoj za digitalno preobrazbo in delo na daljavo, kot pridobivanje novih zaposlenih, ki zahtevajo več sredstev in denarja za usposabljanje in pridobivanje drugih znanj, ki pogojujejo njihovo prihodnjo poklicno uspešnost, številna podjetja raje zaposlujejo mlade kadre, ki so v celoti opremljeni z digitalnimi kompetencami.

Projekt DIG-AGE+ je bil razvit kot odgovor na potrebe zaposlenih starih 50+ v smislu digitalnega izpopolnjevanja. Usposabljanje in opremljanje delavcev, starejših od 50 let, s potrebnimi digitalnimi veščinami je obvezno za zagotovitev njihove zaposljivosti, poklicne uspešnosti in nadaljnjega razvoja.

Cilji projekta

Kaj želimo doseči z izvedbo projekta?

Namen projekta je dati ljudem priložnost za učenje na kateri koli stopnji življenja in je namenjen tako kvalificiranim strokovnjakom kot tudi manj izkušenim delavcem, starim 50 let ali več, vključno s tistimi, ki iščejo poklicno spremembo in nove zaposlitvene priložnosti.

Poleg tega je cilj projekta izboljšati:

  • digitalne spretnosti z razvojem prožnega učnega okolja, ki temelji na IKT, in z zagotavljanjem posebnega usposabljanja o digitalnih veščinah, potrebnih za izboljšanje poklicne uspešnosti, kot jih obravnava okvir EU DigComp, kot so komunikacija in sodelovanje, varnost in veščine reševanja problemov;
  • podjetniške spretnosti, vključno z ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in reševanjem problemov, z izkoriščanjem okvira EU EntreComp in zagotavljanjem posebnih vsebin in virov usposabljanja;
  • spretnosti in kompetence, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja ter trajnostnih, vključujočih in enakih delovnih pristopov, da bi izpolnili cilje ZN SDG 4, 5 in 8 (Agenda 2030, 2015), ter osebne, socialne kompetence in kompetence učenja (Svet EU, 2018).

Izvedba

Katere aktivnosti bomo izvajali v projektu?

Ozaveščanje podjetij

Ozaveščanje podjetij o izzivu, s katerim se sooča njihova starejša delovna sila, in spodbujanje k opredelitvi potencialnih zaposlenih, ki bi lahko bili v tej situaciji (z uporabo analitike za odkrivanje neskladij zaposlenih in opredelitev ali kategorizacijo določene vrzeli v digitalnih veščinah). Priprava podjetij, da spremljajo starejše zaposlene pri izpopolnjevanju njihovih digitalnih kompetenc.

Sprememba miselnosti

Spodbujanje odprtega odnosa starejših zaposlenih in njihovih delodajalcev, ki bodo sposobni prepoznati potrebo po digitalnem izpopolnjevanju, ustvariti priložnosti za usposabljanje in izkoristiti ustrezno ponudbo usposabljanja.

Ohranjanje starejšim prijaznega delovnega okolja

Zagotavljanje prijaznega okolja, ki omogoča starejšim zaposlenim, da se udobno počutijo in se izognejo nepotrebnemu stresu, povezanemu s potrebo po izpopolnjevanju.

Spodbujanje posvetov z gospodarstvom in medgeneracijskih izmenjav:

  • Zadovoljevanje potreb po digitalnem usposabljanju starejših zaposlenih, vključno s prikrajšano skupino starejših zaposlenih.
  • Spodbujati poklicni razvoj starejših zaposlenih in vključevanje, ki zagotavlja njihovo zaposljivost.
  • Spodbujati samostojno delo na daljavo ter ohranjati fizično in duševno zdravje starejših zaposlenih.
  • Povečati učinkovitost starejših zaposlenih, uspešnost podjetij in s tem pozitivno vplivati ​​na lokalno, nacionalno in evropsko gospodarstvo.
  • Spodbujati inovativnost kot nepogrešljiv del strokovnega razvoja starejših delavcev.
  • Ozaveščati o poklicni integraciji in razvoju starajoče se delovne sile na postpandemičnem trgu dela in v sami družbi, saj pridobivanje novih znanj zmanjšuje tveganje poklicne izključenosti in spodbuja medgeneracijsko komunikacijo (premostitev digitalnega prepada med generacijami).

Rezultati

Kakšne rezultate projekta in druge rezultate pričakujemo od našega projekta?

Desk research/ sekundarna raziskava

Desk Research/ sekundarna raziskava, ki določa trenutne poklicne profile. Poglobljene analize in ocene trenutnih potreb starajoče se delovne sile in podjetij. Rezultati te raziskave bodo objavljeni na spletu.

Virtualna platforma za e-učenje

E-learning virtual platform as a comprehensive model dedicated to both the ageing workforce and their employers. It will come out with an assessment tool useful for monitoring results and impacts of the proposed training on both direct target groups and indirect target groups (employers, managers, other workers and staff members), including impacts produced on MSMEs, with recorded encouraging effects on their digital transition.

Paket usposabljanja

Paket usposabljanja: priročniki in gradivo za e-učenje. Gradivo za usposabljanje bo razvito glede na potrebe podjetij in starajoče se delovne sile. Celotna vsebina paketa usposabljanja bo na voljo v 6 evropskih jezikih (EN, PL, FR, NL, SL, FI). Na voljo bo tudi priročnik za bodoče uporabnike spletne platforme.

Inovativno spletno usposabljanje bo temeljilo na modulih učenja (na daljavo), ki lahko pripomorejo k večji samozavesti pri uporabi tehnologij in orodij IKT pri učinkovitejšem delu. Predlagane vsebine in metodologije učenja bodo interaktivne in inovativne.

V usposabljanje bodo vključene številne študije primerov in dobre prakse skupaj s povezavami do kakovostnih zunanjih gradiv, evalvacijskih testov in zanimivih izobraževalnih gradiv, izdelanih v okviru drugih relevantnih projektov.

Samostojni moduli usposabljanja bodo omogočili neodvisno shemo učenja. Pred in po modulih usposabljanja bodo na voljo tudi orodja za samoocenjevanje, ki udeležencem omogočajo merjenje njihovega napredka.

Virtualna platforma

Vodnik (priročnik) za podjetja, ki pojasnjuje potrebo in koristi izpopolnjevanja starajoče se delovne sile ter prednosti predlaganega digitalnega usposabljanja. Priročnik bo predstavil tudi evropske študije primerov in primere dobrih praks, statistiko; priporočena bodo zunanja informativna gradiva; predlagan bo metodološki okvir za izboljšanje digitalnih veščin starejših zaposlenih. Vse to bo namenjeno v podporo lokalnim in evropskim malim in srednjim podjetjem pri prehodu na pristop, ki temelji na virih, da bi dosegli trajnostne konkurenčne prednosti na svetovnem trgu.