Over het project

De achtergrond

Waarom hebben we dit project opgestart? Wat zijn de behoeften waarin we willen voorzien?

Het was op 13 september 2016 toen het Europees Parlement in Straatsburg de resolutie 2016/2017 goedkeurde over het scheppen van arbeidsmarktvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven, het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en het ondersteunen van slim werken als aanpak voor de organisatie van het werk. Sindsdien neemt het aantal flexibele werknemers, de "telewerktsunami", toe, met grote verschillen in de EU28 (juni 2020): België (66%), Slovenië (33%), Frankrijk (55%), Polen (38%) en Zweden (46%) [Eurofound ILO].

Op nationaal niveau is een aantal wetten uitgevaardigd, maar het lijdt geen twijfel dat digitaal werken op afstand wereldwijd nog nooit zo'n heet hangijzer is geweest als nu, sinds de pandemie van het coronavirus tot de grootste massale oefening heeft geleid, met aanzienlijke gevolgen voor de agenda inzake inzetbaarheid en het evenwicht tussen werk en privéleven.

De groep werknemers die in het bijzonder wordt geraakt door deze onverwachte verandering zijn de oudere volwassenen (50+), een gekoesterde bron van talent voor organisaties en bedrijven over de hele wereld. Gedurende tientallen jaren van hun beroepsactiviteit hebben zij belangrijke beroepservaring, vaardigheden en waarden (loyaliteit, betrouwbaarheid, inzet, hoge normen voor relaties en een sterk arbeidsethos) opgebouwd die bijdragen tot het succes en de ontwikkeling van hun bedrijven.

Aangezien COVID-19 de digitale verschuiving heeft versneld, ervaren sommige oudere werknemers met onvoldoende digitale vaardigheden langere werktijden en negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Sommigen van hen die eerder geen toegang hadden tot passende opleidingsmogelijkheden om hun digitale capaciteit en inzicht te verbeteren, bleven aan de verkeerde kant van de digitale kloof achter. Daarom is de pandemiegerelateerde en tegelijkertijd lopende wereldwijde digitale overgang voor hen een stressvolle verandering die vaak als een risico voor hun professionele ontwikkeling en inzetbaarheid wordt ervaren.

Omdat zij bang zijn hun baan 10 tot 15 jaar voor hun pensioen te verliezen, durven zij hun werkgevers niet om de nodige opleiding te vragen, wat hen kwetsbaar maakt, aangezien zij niet alleen de aansluiting met een nieuwe professionele wereld verliezen, maar ook hun professionele toekomst en inzetbaarheid in gevaar brengen.

Hoewel het economischer en doeltreffender is de huidige 50+ werknemers op te leiden voor de nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor digitale transformatie en werken op afstand dan nieuwe werknemers aan te werven die meer middelen en geld nodig hebben voor de opleiding en verwerving van andere vaardigheden die hun toekomstige beroepsprestaties bepalen, geven veel bedrijven er de voorkeur aan jonge werknemers aan te werven die volledig zijn toegerust met digitale vaardigheden.

Het DIG-AGE+ project is opgezet om tegemoet te komen aan de behoeften van 50+-werknemers op het gebied van digitale bijscholing. Om hun inzetbaarheid, professionele prestaties en verdere ontwikkeling veilig te stellen, moeten 50+-werknemers over de nodige digitale vaardigheden beschikken.

De doelstellingen

Wat willen we bereiken met de uitvoering van het project?

Het project is bedoeld om mensen in elke levensfase kansen te geven om te leren en richt zich zowel op geschoolde professionals als op minder ervaren werknemers van 50 jaar en ouder, inclusief degenen die op zoek zijn naar een professionele verandering en nieuwe arbeidskansen.

Verder is het project gericht op het verbeteren van:

  • digitale vaardigheden door een flexibele, op ICT gebaseerde leeromgeving te ontwikkelen en door specifieke opleidingen aan te bieden over digitale vaardigheden die nodig zijn om de beroepsprestaties te verbeteren, zoals bedoeld in het EU-kader voor DigComp, zoals communicatie en samenwerking, veiligheid en probleemoplossende vaardigheden;
  • ondernemersvaardigheden, waaronder creativiteit, kritisch denken en probleemoplossing, door gebruik te maken van het EU-kader EntreComp en specifieke opleidingsinhoud en -middelen aan te bieden;
  • vaardigheden en competenties die nodig zijn ter bevordering van duurzame ontwikkeling en duurzame, inclusieve en gelijke werkmethoden, om te voldoen aan de SDGS 4, 5 en 8 van de VN (Agenda 2030, 2015), en persoonlijke, sociale en leercompetentie (Raad van de EU, 2018).

De implementatie

Welke activiteiten gaan we in het project uitvoeren?

Bewustmaking van bedrijven

Bedrijven bewust maken van de uitdaging waarmee hun oudere werknemers worden geconfronteerd en hen aanmoedigen om potentiële werknemers te identificeren die zich in deze situatie kunnen bevinden (met behulp van analytics om discrepanties van werknemers op te sporen en specifieke digitale vaardigheden te definiëren of te categoriseren). Bedrijven voorbereiden om oudere werknemers te begeleiden bij het bijscholen van hun digitale vaardigheden.

Mentaliteitsverandering

Een open houding van oudere werknemers en hun werkgevers aanmoedigen, zodat zij de noodzaak van digitale bijscholing kunnen inzien, opleidingsmogelijkheden kunnen creëren en kunnen profiteren van een relevant opleidingsaanbod.

Handhaving van de seniorvriendelijke werkomgeving

Zorgen voor een vriendelijke omgeving waarin oudere werknemers comfortabel kunnen vallen en onnodige stress in verband met de noodzaak van bijscholing wordt vermeden.

Het aanmoedigen en stimuleren van overleg met bedrijfssectoren en uitwisselingen tussen generaties:

  • Voorzien in de digitale opleidingsbehoeften van oudere werknemers, waaronder een kansarme groep oudere werknemers
  • De professionele ontwikkeling en integratie van senioren bevorderen om hun inzetbaarheid te waarborgen
  • Zelfstandig werken op afstand stimuleren en de fysieke en mentale gezondheid van oudere werknemers op peil houden
  • De effectiviteit van oudere werknemers en de prestaties van bedrijven verbeteren en daardoor een positief effect hebben op de lokale, nationale en Europese economie
  • Innovatie bevorderen als onmisbaar onderdeel van de professionele ontwikkeling van oudere werknemers
  • Bewustmaking van de professionele integratie en ontwikkeling van oudere werknemers op de post-pandemische arbeidsmarkt en in de samenleving zelf, aangezien het verwerven van nieuwe vaardigheden het risico van professionele uitsluiting vermindert en de communicatie tussen de generaties bevordert (het overbruggen van de digitale kloof tussen de generaties)

De resultaten

Welke projectresultaten en andere uitkomsten verwachten wij van ons project?

Bureauonderzoek

Bureauonderzoek dat de huidige beroepsprofielen in kaart brengt. Diepgaande analyses en evaluatie van de huidige behoeften van de vergrijzende beroepsbevolking en de bedrijven. De resultaten van dit onderzoek zullen online worden gepubliceerd.

Virtueel platform voor e-learning

Virtueel platform voor e-learning als uitgebreid model voor zowel de ouder wordende beroepsbevolking als hun werkgevers. Er zal een evaluatie-instrument worden ontwikkeld dat nuttig is voor het monitoren van de resultaten en effecten van de voorgestelde training op zowel directe doelgroepen als indirecte doelgroepen (werkgevers, managers, andere werknemers en personeelsleden), met inbegrip van de effecten op kleine en middelgrote ondernemingen, met geregistreerde bemoedigende effecten op hun digitale overgang.

Trainingspakket

Trainingspakket: handleidingen en e-learning materiaal. Het trainingsmateriaal wordt ontwikkeld in relatie tot de behoeften van bedrijven en de vergrijzende beroepsbevolking. De volledige inhoud van het trainingspakket zal toegankelijk zijn in 6 Europese talen (EN, PL, FR, NL, SL, FI). Er zal ook een handleiding worden verstrekt voor toekomstige gebruikers van het onlineplatform.

Een innovatieve online opleiding zal gebaseerd zijn op (afstands)leermodules die ertoe kunnen bijdragen dat men zich meer vertrouwd voelt met het gebruik van ICT-technologieën en -hulpmiddelen op het werk en efficiënter werkt. De voorgestelde inhoud en leermethoden zullen interactief en innovatief zijn.

Talrijke casestudies en goede praktijken zullen in de training worden opgenomen, samen met links naar extern materiaal van hoge kwaliteit, evaluatietests en interessant trainingsmateriaal dat in andere relevante projecten is uitgewerkt.

Onafhankelijke trainingsmodules maken een zelfstandig leerschema mogelijk. Voor en na de trainingsmodule(s) worden ook tools voor zelfbeoordeling aangeboden waarmee studenten hun vooruitgang kunnen meten.

Bedrijfsgids

Bedrijfsgids met uitleg over de behoefte aan en de voordelen van bijscholing voor de vergrijzende beroepsbevolking en de voordelen van de voorgestelde digitale training. De gids zal ook Europese casestudy's en voorbeelden van goede praktijken en statistieken presenteren; suggesties doen voor extern informatiemateriaal; een methodologisch kader voorstellen voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van een senior medewerker. Dit alles ter ondersteuning van lokale en EU-MKB's die overstappen op een resource-based benadering om duurzame concurrentievoordelen te behalen op de wereldmarkt.