Hankkeesta

Etusivu   >   Hankkeesta

Hankkeen taustaa

Miksi käynnistimme hankkeen? Mihin tarpeisiin hankkeen on tarkoitus vastata?

13.9.2016 EU:n parlamentti äänesti Strasbourgissa 2016/2017 päätöslauselmasta, jossa päätettiin pyrkiä luomaan työmarkkinaolosuhteet, jotka tukevat työ- ja yksityiselämän tasapainoa, edistävät laadukasta työllistymistä ja tukevat älykästä työskentelyä työn tekemisen välineenä. Siitä lähtien joustavan työn määrä etätyön suosion kasvamisen myötä on lisääntynyt merkittävästi EU:n jäsenmaiden alueella (kesäkuu 2020): Belgiassa 66%, Sloveniassa 33%, Ranskassa 55%, Puolassa 38% ja Suomessa 46% [Eurofound ILO].

Etätyön ohjaamiseksi on asetettu useita lakeja kansallisilla tasoilla, mutta Covid-19 pandemian aiheuttaman etätyön räjähdysmäisen kasvun myötä digitaalinen etätyö on noussut kuumaksi puheenaiheeksi maailmanlaajuisesti. Erityisesti keskiöön ovat nousseet pandemian ja etätyön vaikutukset työllisyyteen ja vaikeuteen tasapainoilla työ- ja yksityiselämän välillä.

Pandemian aiheuttama yllättävä muutos on vaikuttanut erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka ovat tiedoillaan ja taidoillaan olleet monen yrityksen ja organisaation tukiranka. Vuosikymmeniä kestäneen työuransa aikana he ovat kerryttäneet arvokasta ammatillista osaamista, taitoja ja arvoja (kuten uskollisuus, luotettavuus, sitoutuneisuus, suhteiden arvostus ja vahva työetiikka), jotka myötävaikuttavat työnantajaorganisaation menestykseen ja kehitykseen.

Covid-19 pandemiasta johtuneen digitaalisen muutoksen kiihtymisen myötä osa ikääntyvistä työntekijöistä, joilta puuttuu tarvittavia digitaalisia taitoja, on joutunut tekemään pidempiä työpäiviä, mikä on aiheuttanut negatiivisia vaikutuksia heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Osalla heistä ei ollut aiemmin ollut mahdollisuutta osallistua digitaitoja kehittäviin koulutuksiin, mikä muodosti kuilun tarvittavien digitaitojen kohdalle pandemian iskiessä. Pandemian kanssa samaan aikaan meneillään oleva maailmanlaajuinen digitaalinen siirtymä on heille stressaava muutos, joka monesti koetaan riskinä omalle ammatilliselle kehittymiselle ja työllisyydelle.

Pelko työpaikan menettämisestä 10-15 vuotta ennen eläkeikää voi aiheuttaa sen, että työntekijä ei uskalla pyytää tarvitsemaansa koulutusta työnantajaltaan. Tämä tekee hänestä yhä haavoittuvamman, sillä hän putoaa ammatillisen kehityksensä kelkasta ja riskeeraa ammatillisen tulevaisuutensa ja työllistettävyytensä.

Organisaatiolle olisi taloudellisempaa ja tehokkaampaa kouluttaa digisiirtymässä ja etätyössä tarvittavia taitoja nykyisille yli 50-vuotiaille työntekijöilleen kuin korvata heidät uusilla työntekijöillä, joiden kouluttamiseen ja työelämässä tarvittavien taitojen hankkimiseen kuluu aina enemmän resursseja ja rahaa. Silti moni organisaatio valitsee palkata nuoremman, valmiilla digitaidoilla varustetun työntekijän.

DIGAGE+-hanke luotiin vastaamaan yli 50-vuotiaiden työntekijöiden digitaalisen osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Heidän varustamisensa tarvittavilla digitaidoilla on välttämätöntä, mikäli halutaan turvata heidän työllistettävyytensä sekä ammatillinen suoriutumiskyky ja kehittyminen.

Tavoitteet

Mitä haluamme hankkeen avulla saavuttaa?

Hankkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus uusien taitojen oppimiseen missä tahansa elämänvaiheessa. Kohderyhmänä ovat niin alansa osaavat ammattilaiset kuin vähemmän kokeneet työntekijät sekä he, jotka etsivät uramuutosta tai uusia työmahdollisuuksia.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa:

  • digitaitoja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan oppimisalustan avulla, jonka räätälöidyillä koulutussisällöillä keskitytään kehittämään digitaitoja ammatillisen suorituskyvyn lisäämiseksi EU:n digitaalisen osaamisen puitekehyksen (EU DigComp Framework) mukaisesti (esim. kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, tietoturva- ja ongelmanratkaisutaidot);
  • yrittäjyystaitoja kuten luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua hyödyntämällä EU:n yrittäjyystaitojen puitekehystä (EntreComp Framework) ja tarjoamalla kohdennettua koulutussisältöä ja resursseja;
  • taitoja ja osaamista, joita tarvitaan edistämään kestävää kehitystä sekä kestäviä, osallistavia ja tasa-arvoisia työskentelytapoja YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman kohtien 4, 5 ja 8 (Agenda 2030, 2015) mukaisesti sekä henkilökohtaisia, sosiaalisia ja oppimaan oppimisen taitoja (Eurooppa-neuvosto 2018).

Hankkeen toteutus

Mitä aktiviteetteja toteutamme hankkeen aikana?

Organisaatioiden tietoisuuden lisääminen

Tavoitteena on tehdä organisaatiot tietoisiksi haasteista, joita ikääntyvä työväestö kohtaa sekä kannustaa heitä kartoittamaan työntekijät, joita haasteet mahdollisesti koskettavat (hyödyntämällä analytiikkaa työntekijöiden välisten erojen löytämiseksi ja puuttuvien digitaalisten taitojen luokittelemiseksi). Lisäksi organisaatioita valmistellaan tukemaan ikääntyviä työntekijöitä digitaitojen parantamisessa.

Asenneilmapiirin muutos

Rohkaistaan ikääntyviä työntekijöitä ja heidän työnantajiaan tunnistamaan digitaitojen kehitystarpeet ja luomaan koulutusmahdollisuuksia sekä hyötymään niistä.

Ikääntyville työntekijöille myönteisen työskentelyilmapiirin ylläpitäminen

Varmistetaan ikääntyville työntekijöille suotuisa työilmapiiri, jossa he voivat tuntea olonsa mukavaksi ja välttää kehitystarpeen aiheuttamaa ylimääräistä stressin tunnetta.

Rohkaistaan ja elävöitetään keskustelua toimialojen kanssa sekä sukupolvien välistä kanssakäymistä:

  • Vastataan ikääntyvien työntekijöiden digikoulutuksen tarpeisiin mukaan lukien myös heikommassa asemassa olevat ikääntyneet työikäiset.
  • Edistetään ikääntyvien ammatillista kehitystä ja osallisuutta, mikä turvaa heidän työllistymistään.
  • Tehostetaan itsenäistä etätyöskentelyä ja ylläpidetään ikääntyvien työntekijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia.
  • Nostetaan ikääntyvien työntekijöiden tehokkuutta sekä organisaatioiden suorituskykyä ja siten luodaan positiiviisia vaikutuksia paikalliseen, kansalliseen ja eurooppalaiseen talouteen.
  • Edistetään innovointia, joka on välttämätön osa ylempien toimihenkilöiden ammatillista kehitystä.
  • Lisätään tietoisuutta ikääntyvien työntekijöiden ammatillisen integraation ja kehittymisen tarpeesta pandemian jälkeisillä työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, sillä uusien taitojen oppiminen vähentää ammatillista syrjäytymistä ja edistää sukupolvien välistä kommunikaatiota (sukupolvien välisen digikuilun kaventamiseksi).

Tulokset

Mitä tuloksia ja lopputuotoksia odotamme hankkeeltamme?

Ammattiprofiilin kartoitustutkimus

Ikääntyvien työntekijöiden taitojen syväanalyysi ja tarvekartoitus organisaatioiden näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan hankkeen sivuilla.

Sähköinen oppimisalusta

Ikääntyville työntekijöille ja heidän työnantajilleen suunnattu kattava sähköinen oppimisalusta. Sisältää arviointityökalun, jota voi hyödyntää koulutuksen tulosten ja vaikutusten seuraamiseen sekä varsinaisen kohderyhmän että välillisten kohteiden (työnantajat, esihenkilöt, muut työntekijät ja henkilökunnan jäsenet) osalta. Arviointityökalu mahdollistaa myös koulutuksen myötä lisääntyneiden digitaitojen vaikutusten seuraamisen organisaatioiden tasolla.

Oppimateriaalipaketti

Oppimateriaalipaketti sisältää opaskirjan ja verkko-opiskelumateriaalit. Oppimateriaalit kehitetään organisaatioiden ja ikääntyvien työntekijöiden oppimistarpeiden mukaisesti. Kaikki oppisisällöt tulevat olemaan saatavilla 6 kielellä (englanti, puola, ranska, hollanti, slovenia ja suomi). Oppimisalustan käyttäjille laaditaan myös käyttöohje.

Innovatiivinen verkkokoulutus perustuu opintokokonaisuuksiin, jotka auttavat lisäämään työntekijän itsevarmuutta ja tehokkuutta tieto- ja viestintätekniikan työkalujen parissa työskentelyssä. Materiaalit ja oppimismenetelmät ovat interaktiivisia ja innovatiivisia.

Materiaali sisältää myös esimerkkejä ja hyviksi koettuja käytänteitä, linkkejä hyödyllisiin lisämateriaaleihin, arviointitestejä sekä vinkkejä muissa hankkeissa laadittuihin koulutusmateriaaleihin.

Itsenäiset opintokokonaisuudet mahdollistavat henkilökohtaisen oppimissuunnitelman rakentamisen. Omaa edistymistä on mahdollista seurata itsearviointityökalun avulla ennen ja jälkeen opintokokonaisuuden suorittamista.

Opaskirja organisaatioille

OPASKIRJA YRITYKSILLE, jossa selitetään, miksi ikääntyvien työntekijöiden taitojen parantaminen on hyödyllistä organisaatiolle ja mitä etuja koulutuksesta organisaatiolle on. Opaskirjassa esitellään myös esimerkkejä eurooppalaisista tapaustutkimuksista ja tilastoista sekä esimerkkejä hyvistä käytänteistä; suositellaan hyödyllisiä lisämateriaaleja ja ehdotetaan metodologista viitekehystä ikääntyvien työntekijöiden digitaitojen parantamiseen. Oppaan tarkoituksena on tukea paikallisia ja EU-alueen mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä muutoksessa kohti resurssipohjaista lähestymistapaa kestävän kilpailukykyaseman saavuttamiseksi globaaleilla markkinoilla.